Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1a Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Digital Marketing Cafe een overeenkomst over de dienstverlening  wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten en haar vertegenwoordigers.

1b Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan Digital Marketing Cafe

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2b De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2c Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten die reeds lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na die bekendmaking.

2d Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of van de andere voorwaarden aan.

2e Opdrachtgever heeft het recht na het wijzigen van de algemene voorwaarden de overeenkomst binnen vier weken te beëindigen indien de wijzigingen objectief ten nadele zijn van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in dat geval niet tijdig de overeenkomst heeft opgezegd, gelden de wijzigingen als aanvaard door de Opdrachtgever.

2f Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

 

Artikel 3. Offertes

3a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

3b Alle offertes zijn behoudens eerdere intrekking geldig gedurende 30 dagen na datering van de betreffende offerte, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn per brief of per e-mail door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.

 

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever

4a Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

4b Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

4c Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

4d Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

4e Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 5. Uitvoering opdracht

5a Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en naar beste kunnen te verrichten, maar kan niet garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Met betrekking tot marketingbudgetten mag Opdrachtgever verwachten dat Opdrachtnemer zich marktconform inspant voor het afgesproken budget.

5b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het project, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het project benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5c Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

5d Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

 

Artikel 6. Termijnen

6a Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

6b Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.

6c Indien Opdrachtnemer verwacht de ingangsdatum of een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 7. Rapportage

7a Rapportering vindt plaats volgens het voorstel zoals geoffreerd. Indien in de offerte geen andere wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering – te weten een beknopte kwartaalrapportage/samenvatting van de werkzaamheden zonder urenregistratie – in het Nederlands per e-mail, maximaal één keer per kwartaal en slechts op aanvraag van de Opdrachtgever, uiterlijk drie maanden na het betreffende kwartaal tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7b In voorkomende gevallen kunnen rapportages worden uitgebreid met tekst en uitleg van de campagnemanager. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

7c Indien rapportage slechts mogelijk is middels koppeling met Analytics is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inloggegevens van Analytics.

 

Artikel 8. Wijziging van project-scope

8a Indien tijdens uitvoering van het project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de scope van het project aanpassen.

8b Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8c In afwijking van het gestelde in lid b zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9. Geheimhouding

9a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het betreffende project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9b Informatie geldt als vertrouwelijk indien die als zodanig door de andere partij is bestempeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie.

9c Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Tevens behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiële klanten of partners mits de naam van de betreffende Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd aan deze resultaten.

9d De (persoons)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij de betreffende derde(n) in het kader van de onderhavige opdracht werkzaamheden verricht(ten) voor Opdrachtnemer.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

10b Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan dan wel voortvloeit uit het doel van het project.

10c Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van het project of na opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

10d Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en documenten.

10e Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

 

Artikel 11. Contractduur en opzeggingen

11a Contracten worden aangegaan voor een minimumperiode van 12 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

11b Een contract voor bepaalde tijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar.

11c Een contract voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor 12 maanden, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

11d Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: – Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; – Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

 

Artikel 12. Honorarium en kosten

12a Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

12b Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12c De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijkanders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

12d Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12e Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

 

Artikel 13. Facturering, betalingstermijn en incassokosten

13a Facturen worden maandelijks aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail.

13b Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van 14 dagen dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

13c Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd haar werkzaamheden en diensten met onmiddellijke ingang op te schorten en de facturering stop te zetten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

13d De periode van opschorten zal na volledige betaling niet alsnog met terugwerkende kracht worden verrekend en het stopzetten van de facturering doet niet af aan de verplichting van Opdrachtgever tot volledige betaling over de gehele contractperiode.

13e In geval van liquidatie, toepassing van de WSNP, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

13f Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,00.

13g Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn de door Opdrachtnemer gemaakte opstartkosten, alsmede de afgesproken bedragen voor de in de offerte genoemde contractsperiode – met een maximum van 36 maanden – aan Opdrachtnemer te vergoeden.

13h Indien Opdrachtnemer zich aantoonbaar doch tevergeefs heeft ingespannen om de openstaande facturen betaald te krijgen, stelt zij het dossier ter incasso in handen van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Vanaf dat moment tot aan de volledige betaling lopen de contacten via de betreffende gerechtsdeurwaarde.

13j Voor dat geval verleent Opdrachtgever reeds nu voor alsdan aan Opdrachtnemer een pandrecht op de betreffende domeinna(a)m(en).

 

Artikel 14. Betaling

14a Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

14b Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

14c Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

14d In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

14e Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15a Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; – door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; – de inhoud van advertenties of publicaties van andere opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van de betreffende publicatie; – het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; – het ongeoorloofd blijken te zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; – storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten; – klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden; – al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken.

15b Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

15c Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15d Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

15e Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van het gebrek in de uitvoering, op verval van iedere aanspraak.

15f Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

15g Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niet dat Opdrachtgever door diensten van Opdrachtnemer af te nemen zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 16. Overmacht

16a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name storingen in de zoekmachines, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

16b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

16c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Specifieke bepalingen Online Marketing

17a Opdrachtnemer zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer.

 

Artikel 18: Specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimization)

18a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn.

18b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij.

18c Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opdrachtnemer.

18d Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens en na de contractduur door haar voor Opdrachtgever op het partnernetwerk van Opdrachtnemer dan wel via relaties of klanten van Opdrachtnemer verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.

18e Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.

18f Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.

18g Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO-overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft. Content wordt voorafgaande aan plaatsing dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle aan Opdrachtgever gemaild.

18h Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtnemer bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Opdrachtnemer aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.

18i Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Opdrachtnemer zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Opdrachtnemer.

18j Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts.

18k Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.

18l Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO.

18m Indien de website niet in beheer is van Opdrachtnemer is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/Analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen.

18n Socialmediakanalen die ten behoeve van de SEO-werkzaamheden voor Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden opgezet kunnen na beëindiging van het contract in overleg worden overgedragen. Dit geldt niet voor betaalde social media accounts en platformen die Opdrachtnemer heeft opgezet voor het gebruik door meerdere opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence.

18o De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 19. Specifieke bepalingen SEA (Search Engine Advertising)

19a Een deel van de werkzaamheden van de campagnemanager bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.

19b Indien Opdrachtgever zijn campagne/account wilt opschorten dan wel geen budget heeft, loopt de managementfee door onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of niet aanstaat.

19c Indien Opdrachtnemer een account opzet waarbij Opdrachtnemer ook het budget betaalt, blijft dit eigendom van Opdrachtnemer; het kan ook na beëindiging van het contract niet worden overgedragen.

19d Indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever een account aanmaakt en Opdrachtgever rechtstreeks met Google afrekent, wordt Opdrachtgever eigenaar van het account.

19e Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.

19f Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen.

19g Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van Opdrachtnemer. Deze onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads.

19h Posities met Google Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garanties op bepaalde posities kan geven.

19i Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractsduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

19j Het uitvoeren van werkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA-campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het missen van data als een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.

19k Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).

19l Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden.

 

 

Artikel 20. Specifieke bepalingen websupport en hosting

20a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien er een door haar gehoste website offline komt te staan.

20b Indien na één aanmaning betaling, van welke dienst van opdrachtnemer dan ook, nog steeds uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de website offline te zetten en/of de domeinen uit de registratie te halen.

20c Indien Opdrachtgever zijn website wil verhuizen, wordt daar eenmalig een bedrag van € 250,00 ex btw en verhuiskosten voor in rekening gebracht. Ook andere daaruit voortvloeiende kosten worden doorberekend.

 

Artikel 21. Specifieke bepalingen Google Mijn Bedrijf

21a Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de Google Mijn Bedrijf-pagina.

21b In het geval dat Google de Google Mijn Bedrijf-pagina’s niet meer toont op het gekozen zoekwoord, kunnen de werkzaamheden omgezet worden in SEO-werkzaamheden ter verbetering van lokale vindbaarheid online.

 

Artikel 22. Specifieke bepalingen social media

22a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

– de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de socialmediakanalen van Opdrachtgever;

– het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de socialmediakanalen van Opdrachtgever;

– eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de socialmediakanalen van Opdrachtgever.

22b Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de socialmediakanalen van Opdrachtgever.

 

Artikel 23. specifieke bepalingen CRO

23a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever.

23b Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat de gegenereerde omzet/winst/conversieratio daadwerkelijk stijgt door het afnemen van de dienst. De dienst is uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversieoptimalisatiepunten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de betreffende website.

 

Artikel 24. Specifieke bepalingen linkbuilding

24a Opdrachtgever heeft het recht om na beëindiging van het contract linkvermeldingen op websites in het eigen beheer van Opdrachtgever te verwijderen.

24b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – de eventuele (negatieve) gevolgen voor Opdrachtnemer ontstaan vanuit het benaderen van stakeholders van Opdrachtnemer ten behoeve van linkbuilding; – de financiële verwerking van betaalde links die zijn geplaatst naar de website van Opdrachtgever.

24c Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat een geplaatste link ook daadwerkelijk blijft staan gedurende de gehele contractperiode.

 

Artikel 25. Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

25a Opdrachtnemer is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n).

 

Artikel 26: Toepasselijk recht

26a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

26b Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

 

Artikel 27. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 28. Mannelijke vorm gebezigd

Waar in deze algemene voorwaarden Opdrachtgever wordt aangeduid in de mannelijke vorm, wordt in voorkomende gevallen (tevens) de vrouwelijke vorm bedoeld.